מרכז גני אילת

תוכנית 2/ 03/ 136/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז גני אילת
מספר: 2/ 03/ 136/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 3 יחידות דיור במגרש
המיועד למסחר על ידי שינוי ביעוד הקרקע וקביעת
זכויות ומגבלות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 136/ 2שכ' ד'-780 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2661. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית05/02/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות05/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. עמוד: 1520. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית15/01/1998