מרכז המושב מסלול

תוכנית 7/ 03/ 160/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז המושב מסלול
מספר: 7/ 03/ 160/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לבנייני צובור, לרזרבות צרכנות יצרנית, יצרנים,
לשטחי ירק ציבורי, פיתוח וספורט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1972תאריך פרסום: 27/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1891. עמוד: 2148. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/1971
פרסום להפקדה ברשומות11/02/1971תאריך פרסום: 11/02/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1698. עמוד: 1011. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1970
קבלת תכנית09/12/1970