מרכז המושב

תוכנית 6/ 03/ 199/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז המושב
מספר: 6/ 03/ 199/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד שטח למסחר, לבניני ציבור, לבניני משק ושטח צבורי פתוח הכולל מגרשי ספורט ומשחק, אזור ספורט הכולל בריכה, מלתחות ושרותים, וכמו כן דרכים והרחבתם, מגרשי חניה ושבילים צבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישזהר

תיאור המיקום:
מושב זוהר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3142חלק102, 109-121, 123-125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .