מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף

תוכנית תא/ 2531

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף
מספר: תא/ 2531
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע יעוד של שצ"פ בחלק המזרחי של התכנית שטרם נקבע לו יעוד.
ב. להתיר בניה של עד 14800 מ"ר עבור שימושים עיקריים ועד 7000 מ"ר עבור שטחי שרות.
ג. לקבוע בינוי עקרוני בשטח התכנית עבור מרכז הספורט הלאומי.
ג. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר "ל", אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 278 מיום 19.12.53, על שינוייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
גבולות התכנית מוגדרים ע"י רח' בכור שיטרית מצפון,
רח' ישראל רוקח ממערב, גבול תחום שטח הרכבת וגבול
פתוח נתיבי איילון מדרום, וע"י תואי חדש של רח' פנחס
רוזן ממזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6636חלק35, 62, 598-600, 626, 63861, 87, 649, 731, 733, 735, 737, 739
6637חלק4, 649, 652
6643חלק1, 26, 80
6644חלק30, 33, 36, 3917, 42, 45, 48, 51, 54, 68, 70, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ לתכנית מס' לשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2010. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/11/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1995.
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1995תאריך פרסום: 05/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4280. עמוד: 1756. שנה עברית: התשנה .
פרסום הכנת תכנית ברשומות05/02/1995תאריך פרסום: 05/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4280. עמוד: 1756. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה14/11/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה14/11/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/11/1994
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית08/06/1992
קבלת תכנית08/06/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45010/11/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85327/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85002/08/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84528/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83910/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82802/02/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81727/10/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80804/08/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80514/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78817/03/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78517/02/2003