מרכז הר שכניה

תוכנית ג/ 12484

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז הר שכניה
מספר: ג/ 12484
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מרכז אזרחי לישובי הר שכנייה.
ב. הקצאת שטחים ליעודים הבאים:
1. מרכז תרבות ואולם התכנסות.
2. ספורט נופש ופנאי.
3. שטחים ציבוריים פתוחים.
4. מבני ציבור המיועדים לגני ילדים.
ג. מתן הוראות לבניה ופתוח.
ד. הסדרת שטח למתקנים הנדסיים.
ה. הסדרת הדרכים והשטחים עבור חניות ציבוריות.
ו. הסדרת אזור התעשיה של שכניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשכניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק4
17677חלק1
17678חלק98, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8829בית ספר - הר שכניה.שינוי
תוכניתג/ 3068כפר תעשיה שכניהשינוי
תוכניתג/ 3318כפר תעשיה קורניתשינוי
תוכניתג/ 3045כביש גישה לכפרי תעשיה, שכניה ומנוףשינוי
תוכניתג/ במ/ 149שכניה, שינוי לתוכנית מתאר מקומית מס' ג/ 3068שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3434. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים04/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2003. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3215. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/08/2001
קבלת תכנית30/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202302/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45207/01/2002