מרכז חוף אלמוג - אילת

תוכנית 2/ 03/ 111/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז חוף אלמוג - אילת
מספר: 2/ 03/ 111/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח מיוחד לתיירות לאזור מלונאות וחזית מסחרית.
ב. תוספת זכויות הבניה.
ג. שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח ציבורי פתוח.
ד. שינוי יעוד משטח לתכנון מיוחד לשטח מיועד לדרך.
ה. שינוי יעוד משטח לדרך לשטח לטיפול נופי משולב בחניה.
ו. שינוי יעוד משטח למתקן הנדסי לאזור מלונאות ולשטח טיפול נופי וחנייה.
ז. קביעת מגבלות גובה, קווי בנין, ומס' קומות.
ח. קביעת מס' יח' אכסון מלונאי עד 160.
ט. קביעת שטח לחזית מסחרית.
י. הקלה בקו בנין לדרך מס. 90.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםסקר סייסמי - דוח סיסמי
נספחיםנספחים מופקדים - נספח תנועה וחניה ונספח נופי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, חוף אלמוג
נ"צ 575, 191 ? 725, 379

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40031חלק1, 3
40032חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות04/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4195. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית08/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
קבלת תכנית23/02/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/02/2009
החלטה בדיון בולחוף09/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201201215/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101110/10/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45208/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001102/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901307/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3627/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34825/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600622/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500304/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500228/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400717/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301622/12/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301317/11/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות