מרכז חינוך - שער הנגב

תוכנית 7/ 03/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז חינוך - שער הנגב
מספר: 7/ 03/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של ביה''ס האזורי ומרכז הטכנולוגי.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מבני ביה''ס השונים,
באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסגרת השימוש
בשטחים ציבורים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
760חלק
761חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1972תאריך פרסום: 27/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1841. עמוד: 2148. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1972
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1970תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1970. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1970.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1970תאריך פרסום: 23/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1667. עמוד: 102. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה27/07/1970
קבלת תכנית14/07/1970