מרכז חינוכי אזורי שפירא

תוכנית 6/ 03/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז חינוכי אזורי שפירא
מספר: 6/ 03/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד קרקע ביטול דרכים קיימים,התוויית דרכים חדשות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
מרכז שפירא - מ.א. שפיר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1977תאריך פרסום: 22/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2399. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות06/06/1976תאריך פרסום: 06/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2225. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית05/06/1976