מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה

תוכנית 6/ 02/ 260/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה
מספר: 6/ 02/ 260/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות והוראות בניה למגרש באזור מסחר ותעשיה.
חלוקת מגרש לשלושה מגרשים וקביעת קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
- קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2604חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 260מתחם יואבכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2009
קבלת תכנית12/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2007