מרכז יעל - שכונת מגורים, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10720

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז יעל - שכונת מגורים, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10720
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למרכז אזורי ושטח חקלאי לשטחי
מגורים א' וחלוקת מגרשים, דרכים, דרכי שרות, שטחי
ציבור ושטחים פתוחים על מנת לאפשר הקמת אזור מגורים
לחיזוק דמוגרפי של מושבי יעל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועיעל

תיאור המיקום:
ישוב: יעל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20658חלק201194
20669חלק2021, 204
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1999
קבלת תכנית21/06/1998