מרכז ישוב שלוה

תוכנית 6/ 03/ 173/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז ישוב שלוה
מספר: 6/ 03/ 173/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז הישוב על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשלוה

תיאור המיקום:
ישוב: שלוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2984כל הגוש
2985כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1999תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2818. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3857. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1996
קבלת תכנית13/09/1993