מרכז כפיר - אבן שמואל

תוכנית 6/ 03/ 132/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז כפיר - אבן שמואל
מספר: 6/ 03/ 132/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעצ יעדים חדשים והרחבת אזורים קיימים.
ב. ביטול דרכים קיימות והתוית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראבן שמואל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1976תאריך פרסום: 15/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2185. עמוד: 1002. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית27/10/1975