מרכז כפרי מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז כפרי מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי תכנית ד/ 301/ 2 בהתאם למצב קיים
וליעודים המפורטים בתכנית.
ב. קביעת רשת דרכים וסיווגם.
ג. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
ד. קביעת הוראות בניה באזוריים המיועדים לבניה.
ה. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים.
ו. שינוי יעוד מאזור לתכנון מיוחד למגורים,
משטח מוסדות ציבור לשצ''פ ולדרך,
משצ''פ למגורים ולדרך, וממגורים לשצ''פ ודרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100240חלק
100246חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 394. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/1987תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1986.
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1986תאריך פרסום: 21/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3372. עמוד: 2947. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1986
קבלת תכנית16/05/1986