מרכז להדרכת נהגים ושיקום אתר הטמנת פסולת

תוכנית רצ/ 1/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז להדרכת נהגים ושיקום אתר הטמנת פסולת
מספר: רצ/ 1/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשיקום אתר הפסולת ראשל"צ ולהקמת מרכז הדרכה לנהגים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודים של קרקע
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
מערבית לשד' מרילנד ודרומית לשד' רחבעם זאבי ולתחנת המעבר לאשפה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3947חלק63, 65-67, 72, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ מק/ 170/ 22הרחבת שטח לבניה ציבוריתשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 170הקמת שכונת מגורים ע"י חלוקה למס' אזוריםשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
תוכניתתמא/ 23/ א/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין גוש דןכפיפות
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4684. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים24/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/03/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות16/05/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1270. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/04/2007
קבלת תכנית18/07/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה