מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספיר

תוכנית 7/ 03/ 194/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספיר
מספר: 7/ 03/ 194/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטוח פיתוח של מרכז לחינוך תרבות וספורט
קרית ספיר - מרחבים.
ב. קביעת אזורים ועתדות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיגוון.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת
השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים לפתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23חלק1-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/1978תאריך פרסום: 08/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. עמוד: 1951. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1978
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1977תאריך פרסום: 08/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2318. עמוד: 1303. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/1977תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1977.
החלטה בדיון בהפקדה31/01/1977
קבלת תכנית25/01/1977