מרכז מבועים - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 192

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מבועים - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 192
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח למרכז כפרי מבועים וליחד תכניות קיימות.
ב. קביעת רשת דרכים וסיווגן.
ג. קביעת יעודי קרקע בתחום התכנית.
ד. קביעת הוראות בניה באזורים המיועדים לבניה.
ה. קביעת שטחים ציבוריים םתוחים בהם תאושר הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/1978תאריך פרסום: 23/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2415. עמוד: 1265. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית29/12/1976
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. עמוד: 1337. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1975
קבלת תכנית14/01/1975