מרכז מבקרים בשמורת יוטבתה

תוכנית 12/ 03/ 113/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מבקרים בשמורת יוטבתה
מספר: 12/ 03/ 113/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למתחם כניסת מבקרים לשמורת יוטבתה
ולגישה אליו.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת דרך גישה מדרך מס' 90 מצומת מוסדר קיים.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה ופיתוח במתחם כניסת
המבקרים לשמורה.
ג. יצירת בסיס להוצאת היתרי בניה. ,
ד. קביעת יעוד שטחים למבני ציבור, למסחר, לדרך ולחניה -
הכל בתחום שמורת טבע קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותיטבתה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2007
קבלת תכנית13/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12913/12/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700420/05/2007