מרכז מושב איתן

תוכנית 6/ 03/ 206/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב איתן
מספר: 6/ 03/ 206/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד ב. קביעת יעדים ואזורים ג. תכנון ו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
מושב איתן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק73-74, 80-81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1982תאריך פרסום: 01/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. שנה עברית: התשמב .