מרכז מושב גילת

תוכנית 7/ 03/ 146/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב גילת
מספר: 7/ 03/ 146/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט תכנית למגרש 400 לצורך הקמת בניני ציבור ומסחר כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים.
ב. קביעת יעודי קרקע, תכליות ושימושים.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים ל- 60%.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםגילת

תיאור המיקום:
מרכז המושב
מועצה אזורית מרחבים

גושים וחלקות:
גוש 100242/2 חלקות 274, 95, 86, 73
חלקי חלקות: 272, 19, 17

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 140מושב גילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 463. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/09/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/06/2007
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2105. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית14/02/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה