מרכז מושב פעמי תש''ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מושב פעמי תש''ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית בינוי עבור מרכז המושב ומתן יותר פרוט לשטח התכנית,
כמסומן בתשריט מפורטת.
קביעת יעוד קרקע בתחום התכנית.
ביטול דדכים קיימות ו/ או התווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
239001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1379. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1128. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1980.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1980
קבלת תכנית01/11/1980