מרכז מנ"ס

תוכנית 6/ 03/ 180/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מנ"ס
מספר: 6/ 03/ 180/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת אזור מגורים א' ע"י
שינויים בייעודי קרקע וקביעת תנאים והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
ישוב: ורדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1994תאריך פרסום: 11/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4266. עמוד: 966. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1992תאריך פרסום: 12/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3982. עמוד: 2408. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/1992
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1991
קבלת תכנית02/10/1990