מרכז מסחר ותיירות חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחר ותיירות חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלה של מרכז מסחר ותיירות בכניסה לחורה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת שימושים מותרים במגרשים השונים.
ג. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות
400017-1 חלקות מלאות: 2, 3 חלקי חלקות: 1
100012

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/05/2009
קבלת תכנית19/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901307/09/2009