מרכז מסחרי ומשרדים באזור התעשיה קיסריה

תוכנית חפאג/ 1199/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי ומשרדים באזור התעשיה קיסריה
מספר: חפאג/ 1199/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד מגרשים מס' 708, 709 למגרש בנה אחד.
- שינוי קוי בניין והתאמתם למגרש בנין אחד.
- שינוי הוראות תכנית מפורטת מס' ג/ 1199 כדלקמן:
1. ביטול הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני, המצויינים בתכנית ג/ 1199 והחלפתם
בהוראות הבינוי והעיצוב בתכנית זו.
2. ביטול נספח מס' 1 לתכנית ג/ 1199 (תכנית בינוי) והחלפתו בנספח בינוי מנחה.
3. ביטול נספח מס' 2 לתכנית ג/ 1199 (פרטי ארקדה) והחלפתו בנספח הבינוי המנחה הנ"ל.
4. בעטול נספח מס' 3 לתכנית ג/ 1199 (עיצוב עקרוני לחזיתות) והחלפתו בנספח הבינוי המנחה הנ"ל.
5. ביטול נספח מס' 4 לתכנית ג/ 1199 (נופי) והחלפתו בנספח פיתוח נוף מנחה.
6. ביטול נספח מס' 5 לתכנית ג/ 1199 (תנועה) והחלפתו בנספח תנועה מנחה.
- אין שינוי ביעוד השטח, זכויות הבניה, מספר הקומות והתכסית הבנויה ביחס
לתכנית ג/ 1191.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהקיסריה .

תיאור המיקום:
איזור התעשיה קיסריה - מגרשים 708-709

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10658חלק1
10661חלק1
10662חלק1
12408חלק49-51, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1199תכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני לשטח המסחרי באזור התעשיה קיסריה.שינוי
תוכניתג/ 322/ באזור תעשיה קיסריה שלב א, ב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2006
קבלת תכנית21/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601524/10/2006