מרכז מסחרי ותחנת תדלוק דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז מסחרי ותחנת תדלוק דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח לתחנת תדלוק, שטח מסחרי, דרך, שצ''פ, ואזור תעשיה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח המיוד למחלף לשימושים מעורבים, מסחר, שצ''פ,
תעשיה, תחנת תדלוק ודרכים.
ב. קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה, קביעת קוי הבניין, מספר הקומות וגובה מרבי.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה והוראות לעניין עיצוב ארכיטקטוני
ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39503חלק
39516חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 145מרכז טופז - דימונהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/02/2007
קבלת תכנית10/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200701029/10/2007