מרכז מסחרי רמים - תוספת שטח מסחרי, כרמיאל

תוכנית גנ/ 17708

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי רמים - תוספת שטח מסחרי, כרמיאל
מספר: גנ/ 17708
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מרכז מסחרי ומים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך וחניה למסחר
שינוי יעוד מאזור מבני ציבור משולב בשצ"פ למסחר ושצ"פ
שינוי יעוד משצ"פ לחניון
קביעת הוראות וזכויות בניה לאיזורים השונים הכלולים בקו הכחול של התכנית
קביעת הוראות לבינוי, עיצוב ופיתוח המבנה המסחרי
הסדרת תועה וחניה להולכי רגל וכלי רכב בתחום המגרשים.
קביעת הוראות לעיצוב הנופי בתחום התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18983חלק141114, 132, 135, 168, 466, 468-469
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8943העתקת מקום לשטח מסחרי, הסדרת ככר תנועה, "מרכז מסחרי רמים", כרמיאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 704. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 33. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/02/2010
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/09/2008
קבלת תכנית09/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה