מרכז מסחרי שכונת נטעים

תוכנית 22/ 03/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מסחרי שכונת נטעים
מספר: 22/ 03/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת קומת משרדים למבנה מסחרי קיים ע"י שינויים ביעוד הקרקע, הגדלת זכויות בניה ושינויים בקו בנין.

עיקרי ההוראות:
? הוספת לזכויות הבניה מ- 268 ל-610 מ"ר סה"כ.
? שינוי בקווי בניין קדמי לכיוון דרך מס' 59 מ- 1.5 מ' ל-0 ובקו צידי הפונה למגרש 120/2 מ-5 מ' ל-0.
? שינוי יעוד מ"מסחר" ל- "מסחר ומשרדים".
? קביעת שימושים ותכליות.
? קביעת הנחיות הוראות ומגבלות בניה לרבות תוספת קומה.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 160240
קואורדינאטה Y 592750

מגרש מסחרי בצומת רחובות חיל הנדסה ותותחנים בשכונת מגורים "נטעים" בנתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39619חלק124135
39620חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ במ/ 56שכונת נטעיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות19/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/10/2012תאריך פרסום: 22/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 498. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2011
קבלת תכנית02/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142520/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה