מרכז מעגלים מגרש 197

תוכנית 7/ מק/ 2032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מעגלים מגרש 197
מספר: 7/ מק/ 2032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף 62 א (א) (1)
תיקון 43 לחוק התכנון ובניה.
ב. שינוי בקוי בנין לפי סעיף 62 א (א) (4) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.
ג. הרחבת דרך בתנאי קיים לפי סעיף 62 א (א) (2) תיקןו 43 לחוק
התכנון והבניה.
ד. קביעת מפלסי רצפה לכניסה הקועת לבניין לכל מגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100601חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 36בניית מגורים -מעגליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2003
פרסום לאישור ברשומות08/10/2003תאריך פרסום: 08/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5230. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002