מרכז מעגלים

תוכנית 7/ מק/ 2063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מעגלים
מספר: 7/ מק/ 2063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוע של קו הבניין הדרומי במגרש 309 מ- 5 מ' ל- 3.95 מ'
ע''פ מצב הבניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100600חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 216/ 1מרכז כפרי ''מעגלים''שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר06/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200501806/07/2005