מרכז משקי צופר

תוכנית 30/ 03/ 146/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז משקי צופר
מספר: 30/ 03/ 146/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. קביעת תכליות ושימושים ביעוד "מרכז משקי", ו"תחנת תדלוק לצריכה עצמית", קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה לרבות תחום השפעה מהתכנית ותחום איסור מגבלות בניה.
ג. הסדרת בנייה ודרכים קיימות ע"י שינוי יעוד מ"שטח פרטי פתוח" ל"דרך" ול"מרכז משקי", מ"מרכז משקי" ל"דרך" ול"תחנת תדלוק לצריכה עצמית" ומ"דרך" ל"מרכז משקי" ול"שטח פרטי פתוח".
ד. הוספת שימוש חניה בשפ"פ במגרשים 11, 12.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהצופר

תיאור המיקום:
אזור מבני משק, מושב צופר
בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4714. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4247. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/06/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
קבלת תכנית12/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה