מרכז מ.א אשכול (תחנת תדלוק)

תוכנית 7/ 03/ 186/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז מ.א אשכול (תחנת תדלוק)
מספר: 7/ 03/ 186/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לתחנת תדלוק
פנימית, ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מרכז אזורי אשכול
חלקי גושים: 100319
מגרשים: 21, 22, 23

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100319חלק7-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4574. עמוד: 18. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים25/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2938. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/01/1996
קבלת תכנית24/10/1993