מרכז נהורה - בית אריזה

תוכנית 6/ 03/ 125/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז נהורה - בית אריזה
מספר: 6/ 03/ 125/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים משטח למבנים חקלאיים ומאזור ציבורי פתוח לאזור שירותים חקלאיים לדרך ב. ביטול דרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנהורה

תיאור המיקום:
מושב נהורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1323חלק2-5, 7-8, 13-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .