מרכז נופש, ספורט, חינוך פרטי ומלונאות - חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז נופש, ספורט, חינוך פרטי ומלונאות - חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות ונופש
בבניה לא רוויה, אזור ספורט, אזור מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור ספורט לאזור מלונאות ונופש,
לאזור ספורט, לאזור מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
- קביעת שטחי הבניה הכלליים באזסור מלונאות ונופש
ל-- 2242 מ''ר מתוכם 1682 מ''ר עיקרי.
- קביעת שטחי הבניה הכלליים באזור ספורט ל- 1200 מ''ר
מתוכם 900 מ''ר עיקרי.
- קביעת שטחי הבניה הכלליים באזור מבנים ומוסדות ציבור לחינוך
ל- 2400 מ''ר מתוכם 1800 מ''ר עיקרי.
- קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד.
- קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
- קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
- קביעת תכסית מרבית לשטח.
- קביעת קוי בניין.
- קביעת הנחיות למתן להיתרי בניה.
- קביעת הנחיות למיגון אקוסטי.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק1-9
400016חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 183חורה- שכונה 8שינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 9הקמת אזור ספורט בשכונה 8 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2006
קבלת תכנית12/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008