מרכז ספורט - כפר קמא

תוכנית ג/ 3160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז ספורט - כפר קמא
מספר: ג/ 3160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לספורט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1981
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1979תאריך פרסום: 27/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2591. עמוד: 663. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה11/09/1978
קבלת תכנית03/01/1978