מרכז עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שטח לביה"ס המקיף בעומר - מבנים לחטיבת ביניים. 2. תיחום השטח עבור תחנת המשטרה הקיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, מרכז המועצה המקומית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק28-31, 45
38565חלק6, 88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/1978תאריך פרסום: 26/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2407. שנה עברית: התשלח .