מרכז עירוני לשירותים ווטרנריים - נחל צופים

תוכנית 7649

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז עירוני לשירותים ווטרנריים - נחל צופים
מספר: 7649
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח, טיפול נופי לדרך, שטח למתקן איסוף אשפה - לשטח לבנין ציבורי במטרה לאפשר הקמת מרכז עירוני לשרותים ווטרינריים בנחל נופים הכוללים :
משרדים , מעבדה, מרפאה, מחסנים, כיתות הדרכה, מכלאות ואורוות, משרפה אקולוגית, דרכי גישה, דרכים פנימיות , חניה, פיתוח וגינון.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח לדרך ו/או עיצוב נופי לשטח לדרך.
ג. קביעת שטחי הבניה ל- 3250 מ"ר מתוכם 3000 עיקריים ו- 250 משניים.
ד. קביעת קוי בנין חדשים.
ה. איחוד וחלוקה חדשה.
ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ירושלים - נחל צופים.
שטח בין קואורדינטות אורך 634/950 - 634/800
לבין קוארדניטות רוחב 220/200 - 219/800
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30243חלק25-29, 38
30244חלק118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4573כביש 9 מחלף 9 / 4 - כביש 4 צפוןשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3028. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים04/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/02/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3902. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2002
קבלת תכנית01/10/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/01/2001