מרכז עסקים ובידור

תוכנית בי/ 400/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז עסקים ובידור
מספר: בי/ 400/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי טבלת לוח זכויות הבניה (שטחים עקריים) - נספח א' בתכנית בי/ 400.
ב. תיקון סעיף 11.1.1 (ג) בתכנית בי/ 400 באופן שימחקו המילים "באותה קומה".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7122חלק47, 49-76, 78-79, 82-84, 86-8877, 81, 85, 106
7123חלק80-108, 111-112, 114-127, 129-141, 143-148, 151-162, 164-165, 173-175, 178-183, 185, 203
7129כל הגוש
7130חלק227
7154חלק344
7155חלק327
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 351הקמת מבנה תעשיהשינוי
תוכניתבי/ 400"מרכז עסקים ובידור"שינוי
תוכניתבי/ 172בת יםשינוי
תוכניתבי/ 221בת יםשינוי
תוכניתבי/ 286תכנית מס' 286שינוי
תוכניתבי/ 292תכנית מס' 292שינוי
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי
תוכניתבי/ 55/ אתכנית מפורטת מס' 55א'שינוי
תוכניתבי/ מק/ 407איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/07/2001תאריך פרסום: 17/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5003. עמוד: 3329. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות05/03/2001
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4602. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2000
קבלת תכנית09/03/2000