מרכז עסקים שהם- ביוב

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 630

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מרכז עסקים שהם- ביוב
מספר: מח/ ש/ 630
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מערכת מים וביוב למרכז עסקים ראשי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201200724/07/2012