מרכז פיתחת שלום

תוכנית 7/ 02/ 255/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז פיתחת שלום
מספר: 7/ 02/ 255/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לבניני ציבור
על ידי שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים,
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מרכז פיתחת שלום
גושים: 100303 חלקה 3
גושים: 100302 חלקה 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100302חלק1, 3
100303חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1997תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3448. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים08/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות05/01/1997תאריך פרסום: 05/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4474. עמוד: 1151. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1996.
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1996
קבלת תכנית14/02/1996