מרכז צוחר - אשכול

תוכנית 7/ 02/ 302/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז צוחר - אשכול
מספר: 7/ 02/ 302/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר

תיאור המיקום:
ישוב: צחר
מו"א אשכול
גוש" 100299 (חלקי), חלקות: 21, 22, 33

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק3, 21-29, 31, 33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 549. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1992
פרסום להפקדה ברשומות21/05/1992תאריך פרסום: 21/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4007. עמוד: 3304. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/04/1992
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1992
קבלת תכנית30/10/1991