מרכז צוחר

תוכנית 7/ 03/ 152/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז צוחר
מספר: 7/ 03/ 152/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב תעשיה ומסחר
ושרותי דרך, ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר

תיאור המיקום:
מקום מרכז צוחר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק22, 31, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 48מרכז צחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3054. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3687. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
קבלת תכנית02/07/1995