מרכז צחר

תוכנית 7/ במ/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: מרכז צחר
מספר: 7/ במ/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
צירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י קביעת
יעודי קרקע ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר

תיאור המיקום:
ישוב: צחר
חלקי גוש 100299 ,חלקות 33 ,22 ,21

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100299חלק21-22, 33, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3003. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים23/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1991. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1991. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1991. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/1991. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/05/1991
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1991
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1990
קבלת תכנית25/11/1990