מרכז רובע ה' - אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 106/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז רובע ה' - אשדוד
מספר: 3/ 03/ 106/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד במגרש מס' 4 מאזור מגורים ו/או בית אבות במרכז רובעי לאיזור משולב למסחר מגורים ומוסדות- מרכז רובעי במסגרת הזכויות המותרות מאושרות במרכז רובעי.
ב. יצירת מסגרת תכנונית במגרש מס' 4 שתאפשר הקמת מקבץ דיור ממשלתי.
ג. קביעת קוי בנין מירביים לבינוי המוצע.
ד. קביעת גובה הבנין המירבי.
ה. הסדרת מקומות חניה בשלבים שונים.
ו. קביעת מספר מגרש 4 למרכז רובעי.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
בנין "לב אשדוד", פינת רח' בלפור ורח' יהודה הלוי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2068חלק103
2071חלק45, 207
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 106/ 23הקמת מרכז הרובעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4450. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות03/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/12/2005תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 936. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית26/04/2004