מרכז רפואי איכלוב

ישות כללית תא/ 2451/ 4/ תעא

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: מרכז רפואי איכלוב
מספר: תא/ 2451/ 4/ תעא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בפיתוח השטח באזור הכניסה הראשית למרכז הרפואי לרכב ולהולכי אגל מרח' ויצמן, וזאת ע"י:
א. הריסת מבנה שער הכניסה הישן ברח' ויצמן.
ב. מיקום שער כניסה חדש הכולל שני ביתני שמירה וקירוי אזור בקרת הרכב והולכי הרגל.
ג. פיתוח סביבתי לאורך רח' ויצמן באזור השער הישן והחדש.
2. שינוי בהתאם לכך לנספח 1 של תכנית מפורטת 2451 "המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי" .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק285, 292, 295, 298
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004