מרכז שפירא

תוכנית 6/ 03/ 129/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שפירא
מספר: 6/ 03/ 129/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעודי קרקע לשימושים שונים.
ב. ביטול דרכים קיימות והתוית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות בניה שונות באזורים בהם הבניה מותרת
ד. קביעת חלוקה חדשה.
ה. שינוי גבולות בין מגרשים 4/5 - 84/85 - 77/78.
ו. שינוי קו בנין בדרך מס' 3

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: מרכז שפירא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2907כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1641. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/06/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/06/1992
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/1992
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות24/10/1991תאריך פרסום: 24/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3934. עמוד: 293. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1991.
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1991
קבלת תכנית23/02/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97012/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה