מרכז שרותים לישוב אבו תלול

תוכנית 28/ 03/ 1101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שרותים לישוב אבו תלול
מספר: 28/ 03/ 1101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת ייעודי קרקע למרכז שירותים כלל יישובי ואזורי אבו תלול.
ב. יצירת מסגרת תכנונית מפורטת שתאפשר הוצאת היתרי בניה למבנים ומוסדות ציבור, למתקני ספורט ונופש, לגנים ציבוריים ולשימושים נוספים.
ג. יצירת מסגרת תכנונית מפורטת שתאפשר הוצאת היתרי בניה למגורים א' עם הנחיות מיוחדות שבשטח התכנית.
ד. קביעת הוראות לסלילת כבישים וביצוע תשתיות נלוות.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ייעודם ושימושם של השטחים ברמה מפורטת.
שינוי ייעוד למגורים א', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, שבילים, דרך מוצעת, דרך מאושרת וחניונים.
ב. קביעת תאי שטח באופן התואם את הפרוגרמה למבנים, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ולמסחר.
ג. קביעת הוראות, זכויות בנייה ומגבלות לייעודי הקרקע בתכנית.
ד. קביעת הוראות לפיתוח התשתיות הנדרשות.
ה. הסדרת נגישות למוסדות הציבור הכלל יישוביים ומערכת תנועה בטיחותית.
ו. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ז. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ח. קביעת הוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהאבו תלול
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193500
קואורדינטה Y 566350

מרכז השירותים נמצא בכניסה לישוב אבו תלול. הישוב נמצא כ-10 ק"מ ממזרח לבאר שבע, מדרום לכביש 25 ובצמוד לו.

מועצה אזורית אבו בסמה ושטח ללא שיפוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100151חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 723. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית14/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2011
קבלת תכנית21/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית