מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)

תוכנית 28/ 03/ 401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)
מספר: 28/ 03/ 401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז שרותים אזרחי ומסחרי עיקרי,
לישובים מכחול ודריג'את בשטח תכנית מיתאר מקומית מרעית,
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
וקביעת הנחיות זכויות ומיגבלות בניה כמפורט להלן:

א. שינוי יעוד בשטח מרכז השירותים האזרחי והמסחרי מרעית,
מקרקע חקלאית לשטח בנייני ציבור, אזור למסחר, אור תיירות,
אזור תעסוקה, תחנת דלק, שצ"פ, אזור ספורט, אזור חקלאי,
דרכים וחניה.
ב. חלוקת שטח התכנית למגרשים וקביעת שימושים ותכליות
מפורטים, שטחי בנייה מירביים, מספר קומות מירבי, אחוז כיסוי
השטח וקוי הבניין.
ג. קביעת עקרונות מנחים לבינוי ולעיצוב ארכיטקטוני, לפיתוח
השטח והנוף, ולמערכות דרכים וחניה ותשתית הנדסית.
ד. קביעת התנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהמכחולמכחול

תיאור המיקום:
ישוב קבע בדואי חדש מרעית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100017חלק1
100018חלק1
100019חלק1
400145חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3814. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4097. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
קבלת תכנית05/09/2002