מרכז תורני בית יוסף - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 191/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תורני בית יוסף - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 191/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במגרש מס' 903, המיועד למבנים ומוסדות ציבור
בשכונה ו' החדשה באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות מעל הקרקע במגרש מס' 903,
המיועד למבנים ומוסדות ציבור וממוקם ברחוב טולידנו, שכונה ו' חדשה,
באר שבע, מ- % 90 ל- % 125.
- הוספת קומה מעל הקרקע - 3 קומות במקום 2.
- קביעת זכויות בניה מתחת לקרקע בהיקף של % 40 -למטרות עיקריות ו- % 60 למטרות שירות.
- קביעת קווי בנין מעל ומתחת לקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
המגרש נמצא ברח' טולידנו 10, שכונה ו' החדשה
קואורדינאטה X 178920
קואורדינאטה Y 575180

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38354חלק160173, 176
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 80/ 3שכונה ו'-(מצפון לרח' יעקב דורי)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4701. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1860. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/01/2009
פרסום להפקדה בעיתונים09/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/12/2006
קבלת תכנית12/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה