מרכז תיירות דרך יותם - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תיירות דרך יותם - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להכשיר סטטוטורית בניה קיימת ולאפשר תוספת בנייה משטח 7130 מ"ר (קיים) ל-7932 מ"ר (מוצע) עיקרי, במסגרת גבולות המגרשים הקיימים.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים לכ-8812 מ"ר מתוכם כ-7932 מ"ר המהווים
שטחים עיקריים.
ג. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתדרך יותם

תיאור המיקום:
אילת, מרכז תיירות, רח' דרך יותם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40122חלק3, 141-2, 5-7, 10-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 37שינוי יעוד משטח מוקפא ושטח תיירות לאזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101/ 4יעוד שטח לתיירות ומלונאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 727. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים18/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/09/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2012
החלטה בדיון בולחוף18/04/2012
לא הוגשו התנגדויות25/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2308. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2011
קבלת תכנית01/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית29/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142428/08/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף7918/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100811/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45529/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001206/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000322/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42109/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000125/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה