מרכז תיירות ונופש

תוכנית 6/ 02/ 104/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מרכז תיירות ונופש
מספר: 6/ 02/ 104/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מרכז תיירות ונופש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
בית-ג'וברין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34191חלק1-2, 7
34192חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית12/01/2010
פרסום לאישור ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית09/09/1987