מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 9941

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מרכז תעשיה ומסחר, שינוי למתאר
מספר: ג/ 9941
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מתעשיה למסחר ומשרותי רכב למסחר.
שינוי יעוד שטח משצ"פ לשטח ש.צ.פ משולב בחניה.
הגדרת זכות מעבר בשטח פרטי ובש.צ.פ .
שינויים במערך כבישי גישה, חניה ושרות.
קביעת תנאים והוראות בניה בשטח התכנית,
כולל תחמ"ש של חברת החשמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19124חלק1
19126חלק1
19160חלק4-7, 2426
19187חלק63, 67-76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4950מתאר כרמיאלשינוי
תוכניתג/ 4012שנוי יעוד לשרותים עירוניים ושרותי דרך -כרמיאלשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2332. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2711. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1997
קבלת תכנית02/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402611/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004